Κατά τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε το Σάββατο 12 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ομίλου.

Ι. Για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Ορνιθόπουλος Νικόλαος                             42 ψήφοι

Καφώρος Ηλίας                                        39 ψήφοι

Αγγελάκης Λιμβέριος                                38 ψήφοι

Φύτρος Παύλος                                       38 ψήφοι

Μιχελάκος Δημήτριος                                37 ψήφοι

Παφλιώτη-Ντεϊρμεντζιάν Τριανταφυλλιά       37 ψήφοι

Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος                    33 ψήφοι

Χωματίδης Θεολόγος                               30 ψήφοι

Παπαδόπουλος Στυλιανός                         30 ψήφοι

Λαδά – Καραγιάννη Ζηνοβία                      28 ψήφοι

Λεμονή-Κυπραίου Θεοδώρα                       27 ψήφοι

Πραματευτάκης Γεώργιος                          13 ψήφοι

Κολυβάς Χρήστος                                    10 ψήφοι

Γραφάκος Παναγιώτης                             7 ψήφοι

Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πλειοψηφούντες Ορνιθόπουλος Νικόλαος, Καφώρος Ηλίας, Αγγελάκης Λιμβέριος, Φύτρος Παύλος, Μιχελάκος Δημήτριος, Παφλιώτη-Ντεϊρμεντζιάν Τριανταφυλλιά, Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος, Χωματίδης Θεολόγος, Παπαδόπουλος Στυλιανός, Λαδά – Καραγιάννη Ζηνοβία και Λεμονή-Κυπραίου Θεοδώρα.

Αναπληρωματικά μέλη οι Πραματευτάκης Γεώργιος, Κολυβάς Χρήστος και Γραφάκος Παναγιώτης.

ΙΙ. Για την ανάδειξη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Ορνιθοπούλου Βασιλεία                                35 ψήφοι

Καραδημητρίου Γεώργιος                              34 ψήφοι

Κουνταρδά Αθηνά                                          33 ψήφοι

Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι.

ΙΙΙ. Για την ανάδειξη του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Θέμελη Μαρία                                                35 ψήφοι

Κανάκης Αντώνιος                                         35 ψήφοι

Γαβριηλίδης Αντώνιος                                    34 ψήφοι

Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι.

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. συνεδρίασαν στις 14 Μαρτίου 2011 για τη συγκρότηση αυτού σε σώμα.